วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา
          เพื่อศึกษา เเนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม เทคโนโลยีเเละสารสนเทศทางการศึกษา ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีเเละสารสนเทศ เเหล่งเรียนรู้เเละเครือข่ายการเรียนรู้ การสร้าง  การออกเเบบ  การนำไปใช้  การประเมินผล  การปรับปรุงนวัตกรรม สามารถเลือกใช้ ออกเเบบ  สร้าง ปรับปรุง  นวัตกรรม เทคโนโลยีเเละสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี สามารถเเสวงหาเเหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เเละเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน


วัตถุประสงค์


      1.เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี
      เเละสารสนเทศทางการศึกษา

      2.เพื่อรู้หลักการเเนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี
      เเละ   สารสนเทศ

      3.เพื่อออกเเบบการเรียนการสอนได้

      4.เพื่อรู้ถึงเเนวโน้มในอนาคตเกี่ยวข้องกับนวัตกรรม
      เทคโนโลยี สารสนเทศเเละการเรียนการสอน

      5.เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้


---------------------------------------------------------------------------------------------

คุณธรรมจริยธรรม
ความหมายของความรับผิดชอบ
          ความรับผิดชอบ หมายถึง ภาระหรือพันธะผูกพันในการจะปฏิบัติหน้าที่การงานของผู้ร่วมงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ
เนื่องจากบุคคลต้องอยู่ร่วมกันทำงานในองค์การ จำเป็นต้องปรับลักษณะนิสัย เจตคติของบุคคลเพื่อช่วยเป็นเครื่องผลักดันให้ปฏิบัติงานตามระเบียบรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบและมีความซื่อสัตย์สุจริต คนที่มีความรับผิดชอบ จะทำให้การปฏิบัติงานไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ และช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปด้วยความราบรื่น ความรับผิดชอบจึงเป็นภาระผูกพันที่ผู้นำต้องสร้างขึ้นเพื่อให้องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างดี

ถ้าในองค์การใดมีบุคคลที่มีความรับผิดชอบ จะทำให้เกิดผลดีต่อองค์การดังนี้คือ
      1.องค์การจะได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้ร่วมงานและผู้อื่น
      2.การปฏิบัติงานจะพบความสำเร็จทันเวลาและทันต่อเหตุการณ์ ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
      3.ทำให้เกิดความเชื่อถือในตนเอง เพราะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเรียบร้อย
      4.องค์การเกิดความมั่นคงเป็นที่ยอมรับนับถือจากผู้อื่น
      5.องค์การประสบความสำเร็จสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นปึกแผ่นและมั่นคง
      6.สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น